Projektin eteneminen

Ekokampus 2030 -projektin tavoitteena on kokonaisvaltainen alueellinen energiajärjestelmä Otaniemessä. Projekti toteutetaan vaiheittain.

 

Energiaomavarainen Otaniemi 2030 -projekti jakautuu selvitys- ja tutkimusvaiheeseen sekä investointivaiheeseen. 

Kulutuksen pienentämispotentiaali

Rakennusten nykyistä energiankulutusta seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Rakennuksen koon lisäksi myös rakennuksessa tapahtuvalla toiminnalla on merkittävä vaikutus kokonaisenergiankulutukseen. Erityisesti kiinteistöjen käytössä kuten käyttöajoissa ja – tavoissa voi tapahtua muutoksia. Nämä mahdolliset muutokset huomioidaan raportoitavissa tiedoissa.

Energiatehokkuussuunnitelman pohjalta  tehdyn arvion mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä Aalto CRE:n rakennuskannassa on säästöpotentiaalia lämmön osalta noin 18 % ja sähkön osalta noin 10 %. Arviossa esitetty säästöpotentiaali saavutetaan vuoteen 2020 mennessä ja tämän jälkeen energiankäyttöä voidaan edelleen tehostaa vuoteen 2030 mennessä. Näillä laskelmilla energiankulutus (ml. sähkö ja lämpö) on vuonna 2030 yhteensä noin 22 000 MWh alhaisempi kuin vuonna 2013. Tämä vastaa noin 27 % vuoden 2013 energiankokonaiskulutuksesta.

Tuotantopotentiaalien arviointi

Eri teknologioiden potentiaalien arvioinnissa huomioon otettavat energiantuotannon ratkaisut ovat:

  • Aurinkosähkö (sähköntuotanto)
  • Pientuulivoima (sähköntuotanto)
  • Aurinkolämpö (lämmöntuotanto)
  • Maalämpö (lämmöntuotanto ja jäähdytys)
  • Ilmalämpöpumput (lämmöntuotanto ja jäähdytys)
  • Pien-CHP (sähkön- ja lämmön yhteistuotanto)

Näiden teknologioiden osalta tarkastellaan myös yhdistelmäratkaisuja (hybridit). Lisäksi selvitetään sähkön ja lämmön siirron ja jakelun ominaispiirteitä ja vaihtoehtoja sekä energian (sähkön ja lämmön) varastoinnin teknologioita.

Tiekartta kokonaisvaltaiseen alueelliseen energiaratkaisuun

Lähtötietojen analysoinnin ja energiaratkaisujen tutkimustulosten perusteella on tehty tiekartta-tyyppinen suunnitelma energiaomavaraiselle Otaniemelle.

Suunnitelmassa tuodaan esiin ne ratkaisut, joilla Otaniemen alueesta voidaan muodostaa mahdollisimman energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä. Ekokampus 2030 -tavoitteita toteutetaan peruskorjaus- ja uudisrakennusprojekteissa.

Suunnitelmassa kuvataan myös mahdollisia teknologisia ja/tai järjestelmätoteutukseen liittyviä tekijöitä ja mahdollisia pullonkauloja, jotka estävät tai voivat estää teknologian hyödyntämisen Otaniemen kampusalueella. Esteet voivat olla lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai markkinoihin ja hinnoitteluun liittyviä.