Lähtötilanne

Otaniemen kampuksella sijaitsevien Aalto University Campus & Real Estaten omistamien rakennusten käyttämä energia tuotetaan pääosin Otaniemen ulkopuolella. Otaniemessä on myös hieman pientuotantoa.

Sähkö

Aalto CRE:n rakennusten yhteenlaskettu sähkönkulutus vuonna 2015 oli noin 34 GWh.  Rakennusten keskimääräinen sähkönkulutus bruttoneliöihin suhteutettuna oli 100 kWh/brm2 vuonna 2015.

Kulutus ei jakaudu rakennusten kesken tasaisesti, vaan sähkön kulutuksessa 6 suurinta kuluttajaa kuluttaa noin 50 % sähköstä. Näissä rakennuksissa aikaansaadut suhteellisesti pienetkin energiatehokkuusparannukset ovat kokonaisuuden kannalta merkittäviä. Suurimmat sähkönkuluttajat Aalto-yliopistokiinteistöjen omistamista rakennuksista ovat Otakaari 5-7 (Sähkö- ja tietoliikennetekniikka), Otakaari 1(TKK:n entinen päärakennus), Kemistintie 1 (Kemian tekniikka) ja Puumiehenkuja 2 (Nano-talo).

Bruttoneliöihin suhteutettuna sähkön suurimpia kuluttajia Otaniemessä ovat Puumiehenkuja 2, Konemiehentie 2 (Tietotekniikan talo), Kemistintie 1 ja Puumiehenkuja 3 (Konetekniikka 2). Esimerkiksi Nano-talon sähkönkulutus oli 318 kWh/brm2 vuonna 2014, mikä on kolminkertainen keskimääräiseen kulutukseen verrattuna.

Uusiutuvien osuutta nostettu

Sähkö hankitaan Nord Poolin kautta. Lisäksi Otaniemessä on hieman sähkön pientuotantoa, aurinko- ja tuulivoimaa tuotetaan paikallisesti n. 29 MWh, joka vastaa alle 0,1 % kaikesta sähkön hankinnasta.

Vuodesta 2013 alkaen osa hankitusta sähköstä on ollut uusiutuvaksi sertifioitua sähköä. Vuosina 2014 ja 2015 lähes kaikki sähkön kulutus katettiin bio- ja tuulisertifioidulla sähköllä sekä paikallisella tuotannolla.  Sertifioitu sähkö sisältää alkuperätakuun, eli sähkön myyjän on tuotettava vähintään myytyjen alkuperätakuiden mukainen määrä takuun mukaisella energianlähteellä

Sähkön hankinta primäärilähteittäin vuosina 2012-2014.

Lämpö

Kaikki Otaniemen Aalto CRE:n rakennukset on liitetty Fortum Oyj:n kaukolämpöverkkoon. Rakennusten yhteenlaskettu kaukolämmön kulutus vuonna 2015 oli noin 45 GWh. Keskimääräinen bruttoneliöihin suhteutettu lämmönkulutus Aalto CRE:n kiinteistöissä oli 127 kWh/brm2.

Lämmönkulutuksesta 5 suurinta kuluttajaa kuluttavat n. 50 % kaikkien Aalto-yliopistokiinteistöjen omistamien kiinteistöjen lämmönkulutuksesta. Samoin kuin suurien sähkönkuluttajien kohdalla, paljon lämpöä kuluttavissa rakennuksissa tehdyillä pienilläkin energiatehokkuusparannuksilla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys. Rakennukset ovat Otakaari 5-7 (Sähkö- ja tietoliikennetekniikka), Kemistintie 1 (Kemiantekniikka), Otakaari 1 (entinen TKK:n päärakennus) ja Vuorimiehentie 2 (Materiaalitekniikka).

Lämmön tuotto lähes täysin uusiutumattomien lähteiden varassa

Espoon kaukolämpö tuotetaan pääosin maakaasua ja kivihiiltä polttavilla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksilla (CHP-laitokset). Lisäksi Otaniemessä sijaitsevassa kaukolämpökeskuksessa tuotetulla lämmöllä katetaan lämmönkulutuksen huippuja. Lämpökeskus käyttää polttoaineenaan maakaasua ja raskasta polttoöljyä.

St1:llä on geolämpölaitoshanke käynnissä Otaniemessä. Hankkeen syvien tuotantoreikien poraaminen on käynnissä. Geotermisen lämmön pilottituotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Fortum tulee ostamaan tuotetun lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % Espoon alueen kaukolämmön tarpeesta.

Lämmön hankinta lähteittäin vuonna 2012.

Maalämpöä pikkuhiljaa käyttöön

Saha-rakennuksessa (Konemiehentie 1) on maalämpöjärjestelmä. Myös Aalto CRE:n manageroimassa Aalto Inn -tutkijahotellissa kaukolämpö toimii maalämpöä tukevana ratkaisuna. Yhteensä maalämpöjärjestelmällä tuotetaan vuositasolla 100–200 MWh lämpöä. Lisäksi aurinkolämpöä tuotetaan Konetekniikka 4 -rakennuksessa sekä Aalto Inn -tutkijahotellissa ja Sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennuksessa yhteensä 20–25 MWh.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tekemän selvityksen mukaan Otaniemen alueen geoenergiapotentiaali on joko erinomainen tai hyvä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään käynnissä olevissa hankkeissa kuten Väreen uudisrakennuksessa ja Dipolin peruskorjauksessa.

Jäähdytys

Osassa rakennuksista jäähdytysenergia tuotetaan koneellisesti kompressorikylmälaitteella. Aalto Inn -tutkijahotellissa on maalämpöjärjestelmä, jota hyödynnetään jäähdytykseen kesäaikana. Lisäksi joissain rakennuksissa on ilmalämpöpumppuja, jotka toimivat kohteessa erillisjäähdyttiminä.

Kylmälaitteiden sähkönkulutusta ei mitata erikseen, joten jäähdytystarvetta on arvioitu perustuen kiinteistöissä toteutettuihin energiakatselmuksiin ja energia-auditointeihin. Yhteensä jäähdytysenergiankulutus on suurusluokaltaan 1 000 MWh vuodessa.